Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."

Om brukarmedverkan

Centralt när det gäller fungerande medier är att de som ska bruka mediet/produkten, är delaktiga också i hur det ska ske.

Varför information på webben är svår

Det finns många orsaker till att information på webben kan vara svår att tillgodogöra sig menar Stefan.

Samtal om kognition, språk och standarder

Fil. lic. Hans Persson samtalar med Anita Hildén om behovet av att få med vårt sätt att tänka och vår förmåga att läsa- och skriva i det internationella standardiseringsarbetet.
Bild på portalen med styrgruppen

Begriplig samhällsinformation

Projektet Begriplig samhällsinformation tog fram mycket ny kunskap. Se hela rapporten i pdf:filen.

Sidor