Om fubkoll.se

En webbplats för multimedial information där design, dialog och innehåll i första hand riktar sig till personer som har låg eller ingen läskunnighet.

Fubkoll - är en webbplats för publicering av multimedial information där design, dialog och innehåll i första hand ska rikta sig till personer med utvecklingstörning med låg eller ingen läskunnighet. Det betyder att gränssnittet som är den del av webbsidan som användaren ser, måste utformas på ett speciellt sätt. Webbsidan måste synliggöra funktioner och ha en lämplig grafisk profil så att användaren kan interagera med webbsidan. Informationen som ges måste vara begriplig för användaren.

Navigationen måste kunna ske med olika styrsätt såsom mus, piltangenter, kontakter, Flexiboard eller med fjärrkontroll. Detta gör webbsidan tillgänglig även för personer med flerfunktionshinder.

Antalet knappar har begränsats till nio kategorier vilket bygger på kunskapen om att personer med utvecklingsstörning inte kan hålla allt för många enheter i minnet. För personer som har svårigheter att hantera så många som nio olika kategorier i minnet, ska man dessutom kunna minska antalet kategorier.

Talet ska förstärka en ikons eller bilds information. Detta är nödvåndigt då webbsidan riktar sig till personer som inte läser. Utvärderingen visade att för de som inte läste eller läste långsamt, var det absolut nödvändigt med ljudstöd för att kunna förflytta sig till önskad information. De som läste ansåg också att det underlättade och förenklade informationen.

Textmaterial kan behöva kompletteras med bilder som belyser texten och gör den mer begriplig och intressant. Längre textmängder läses upp via webbsidan Läsaren, det är uppläst skriven svenska. De böcker som fanns under utvärderingsperioden har inlästa digitala röster. Andra texter läses upp med talsyntes. Kortare texter visas men läses inte upp ordagrant. Det är texter som berättas med ett talspråk och som ska ge ett koncentrat av den skrivna svenska texten. Den bearbetade berättande texten ska ge information som motsvarar ett berättat budskap.

Innehållet på webbplatsen skulle tillgodose behov hos unga och vuxna personer med utvecklingsstörning. FUBkoll ska alltså både vara tillgängligt och motiverande för de personer som använder webbsidan så att den kan bli en självständig aktivitet som en person med utvecklingsstörning kan använda för att söka och ta del av information som berör relationer till samhälle, mellan livsmiljöer och för personliga upplevelser.