Om studiecirkeln

Gruppdiskussion
Studiecirkeln omfattar 6 tillfällen. Materialaet består av en del texter och mycket film.

Välkommen till en studiecirkel om kognition.

Vi behandlar hur vi alla tänker, men vi tar främst upp hur personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar bearbetar sinnesintryck – alltså ADHD, Autism, Dyslexi, och utvecklingsstörning. De sex tillfällena är tänkta att ge deltagarna en allmänkunskap i ämnet och vi tror att alla kommer att få aha-upplevelser, som de har användning av i kontakt med människor. I en grupp på 20 personer har ju 1-3 deltagare någon form av kognitiva svårigheter, som det kan vara bra att känna till.

Studiematerialet består till stor del av material från Begripsam, en verksamhet där personer med olika kognitiva förutsättningar träffas och delger varandra sina erfarenheter. I filmerna berättar de om hur det är att leva med olika nedsättningar. Materialet är främst sammanställt som ett underlag för att förstå hur och varför personerna fungerar som de gör. Utifrån materialet kan deltagarna i studiecirkeln diskutera, vad det som presenteras innebär för deras uppdrag inom ABF.

Materialet är uppdelat på följande sätt:

Studietillfälle 1.  Vad innebär kognition och hur påverkar de vardagen.

Studietillfälle 2. ADHD – lycka och förbannelse.

Studietillfälle 3. Autismspektrum är många olika saker

Studietillfälle 4. Dyslexi – mer än bara svårigheter med ord.

Studietillfälle 5. Utvecklingsstörning

Studietillfälle 6. Att utgå från funktioner istället för diagnoser.

Till varje studietillfälle finns mer material än man hinner gå igenom på en träff. Men det är inte svårt att använda filmer och texter mellan träffarna. Alla texter går också att lyssna till.

Några utgångspunkter för cirkelsamtalen.

Deltagarna i Begripsam delger dig som deltagare i cirkeln inblickar i hur det är att leva med olika kognitiva nedsättningar. Deras sätt att fungera kan du inte förändra. Samtalen i cirkeln bör därför fokusera på dig som cirkelledare, på dig som lärare och på dig som utvecklar produkter och tjänster. Hur ni bör tänka för att göra tillvaron lättare för personer som har olika nedsättningar.

I samband med en film kanske ni kan dra er till minnes situationer då ni mött personer som påminner om det ni ser. Hur reagerade ni då och hur skulle ni ha reagerat om ni då hade vetat det ni vet efter att ha tagit del av deras erfarenheter?

Hur kan ni som cirkelledare, verksamhetsutvecklare, administratör m.m.bli bättre i er profession efter att ha smält den kunskap ni får ta del av genom filmerna.

Genom att sätta fokus på den egna verksamheten och de egna föreställningarna, tror vi att samtalen kan bli kreativa och utvecklande, både för verksamheterna och er som personer.