Digidel - en kampanj om digital delaktighet

Digidel är ett initiativ från många organisationers och enskilda individers för att bidra till att fler människor ska kunna använda digitala tjänster.

Digidel 2013

Digidel fångar upp och sprider erfarenheter och resultat av olika aktörers insatser för att nå målet att ytterligare 500 000 personer i Sverige ska bli digitalt delaktiga. Digidel är både ett upprop och en kampanj för att nå målet - ett upprop där de som vill bidra ansluter sig till det gemensamma målet och en kampanj som ska engagera nya aktörer och initiera och stimulera insatser för att nå målet.

Kampanjledningen för Digidel 2013 är en sammanhållande kraft som kan ge en nationell röst åt initiativet, bidra med långsiktig planering, förmedla erfarenheter och kontakter i nätverket av partners som delar målsättningen. Kampanjledningen består av en grupp personer som accepterats av alla partners för att bidra till att kampanjen hålls samman och blir målinriktad. Kampanjledningen ska avspegla de aktuella partnergrupperna på ett för dem acceptabelt sätt; en anpassning ska också kunna ske med hänsyn till den aktuella situationen. Kampanjledningen ska uppfattas som en gemensam resurs snarare än som en styrelse i en formell organisation.

Grupper av medverkande aktörer

Grupper av aktörer är sinsemellan ganska lika med avseende på verksamhetsinriktning, resurser och uppdrag. Man kan tala om olika kretsar av partners där partnerna inom en krets är lika i flera avseenden, på ett sätt som två partner från olika kretsar inte är. Följande kretsar kan identifieras bland nuvarande partners: 1. Bibliotekskretsen 2. Folkbildningskretsen 3. Folkrörelsekretsen 4. Kretsen av övriga ideella organisationer 5. Näringslivskretsen 6. Statliga förvaltningskretsen, departement, statliga myndigheter, verk mm. 7. Kretsen av kommuner och landsting Kampanjledningen ska vara förtrogen med viktiga frågeställningar och perspektiv i de olika kretsarna.

Graden av formalitet

I diskussionen om ledning och organisation av kampanjen har många tvekat inför en formalisering av kampanjen i t.ex. en idell organisation med stadgar, valförfarande, styrelse mm. Samtidigt med tveksamheten mot en formalisering av kampanjen har det funnits starka uttryck för behovet av öppenhet både i format och i delaktighet i kampanjen. På längre sikt kan en ökad formalisering dock vara både lämplig och nödvändig. Medlemmarna har sett det som naturligt att en sådan formalisering får växa fram gradvis och anpassat till att kampanjen etableras, börjar visa resultat och framförallt att behovet av fastare former blir mer uppenbart.

OrganisationPartners i samverkan

Det är partnerna som utför den direkt måluppfyllande verksamheten i kampanjen. Genom att anmäla sig till kampanjen får en partner tillgång till andra som engagerat sig för målet. Behovet av kontakt kan t.ex. vara lokalt, i orten, eller t.ex. sakligt med hänsyn till målgrupp. Kontakter mella olika aktörer kan också etableras vid seminarier och konferenser. Det är viktigt att göra tydligt att olika typer av samverkan grundar sig på initiativ från partnerna själva. De samordningsinitiativ som det kan finnas behov av lokalt förväntas växa fram underifrån – den nationella dialogen  bidrar dock till förutsättningar för aktörer regionalt/lokalt att samverka praktiskt.  I båda fallen kan kampanjens webbsida uppmuntra till nätverkskontakter. Som framgår av det sagda etableras kampanjen som en nätverks-organisation där behovet av kontakt mellan olika partners är en viktig sammanhållande kraft. 

Kampanjledning

Uppgifter: 1. Planera strategiska insatser för att förstärka kampanjens målinriktade insatser från många samverkande aktörer i en nätverksorganisation. 2. I samhället kunna uppträda som kampanjen och nätverkets samlande kraft visavi insatser för att nå det gemensamma målet. 3. Stimulera anslutning av nya partners till uppropet och kampanjen; för ledamöterna inte minst aktörer inom den egna kretsen. 4. Utgöra en rådgivande grupp för kansliet och dess verksamheter. Kampanjen är inledningsvis ingen juridisk person; kampanjledningen representerar således inte en juridisk person och kan inte rättshandla för kampanjen; kampanjledningen rättshandlar endast i kraft av de mandat de enskilda ledmöterna bär från sina egna organisationer. Det innebär att ledamöterna i nuvarande skede inte kan/får kan handla på ett sådant sätt att kampanjen får förpliktelser mot någon annan part.

 

Kansli

.SE upprättar ett kansli som stöd för kampanjen. Kansliet kan motta arbetsinsatser och annat stöd från andra organisationer (t.ex. aktörer inom kampanjen). Den långsiktiga inriktningen av kansliets arbete bestäms av kampajledningen. De som arbetar i kansliet har sin uppdragsgivare antingen på .SE eller i någon annan partnerorganisation. Kansliets uppgifter framgår här.

 

Samverkan

Arbetsgrupper, seminarier, konferenser m.fl. arenor för samverkan kommer att utgöra viktiga inslag i nätverkets arbete. Samverkansinitiativ av dessa och annat slag tas av nätverkets olika aktörer under arbetets gång. Därutöver har kampanjledningen och kansliet viktiga roller för att upprätthålla energin i den nationella samverkan och för att bidra till entusiasmen i kampanjen. Dokumentet godkändes på medlemsmötet 2011-03-21

Länkar: