Framtidens läromedel - Kravspecifikation

Med ny informationsteknik och rätt kunskap kan personer med läs- och skrivsvårigheter få hjälp att övervinna svårigheter de möter i läs- och skrivsituationer.

Kravspecifikationen som inleder skriften Framtidens läromedel handlar om hur text bör skrivas och förmedlas.

Råden appliceras på läromedel och undervisning och åtföljs av en bakomliggande behovsinventering.

Framtidens läromedel skrevs 2001 och var ett första försök att samlat redovisa erfarenheter från flera projekt med inriktning på att utveckla och prova olika former av läs- och skrivstöd för personer med läs- och skrivsvårigheter. Skriften skrevs som en del i projektet Spåka Loss, som drevs av Dyslexiförbundet FMLS, med medel från Allmänna arvsfonden, under åren 1999 till 2003. Den producerades inom ramen för Hjälpmedelsinstitutets projekt Unga i focus, med stöd från Allmänna arvsfonden och mycket av erfarenheterna från Språka loss ligger till grund för Fungerande medier där vi också publicerat mycket av det materialet.

Även om titeln lyder Framtidens läromedel – för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi så är kravspecifikationen alltså av så grundläggande karaktär att den är relevant för alla som framställer skriven text.

Skriften finns också på engelska och har översatts av institutioner i Japan och Litauen . På svenska finner hela skriften i pdf-filen ovan.

Bifogat material: