Läsförståelsen har sjunkit hos 15-åringar i Sverige - PISA 2009

Svenska 15-åringars läsförståelse har försämrats markant mellan åren 2000 och 2009.

Professor Karin Taube redogör för resultat från PISA- undersökningen 2009, som visar att andelen svaga läsare i Sverige har ökat med 5%. Samtidigt har andelen goda läsare minskat med2%.

Presentationen hölls på Sjätte Nordiska Kongressen om Dyslexipedagogik 11-13 aug 2011, arrangerad av Sv. Dyslexiföreningen/stiftelsen.

En längre passage om elever med annan etnisk bakgrund har inte tagits med i denna film.