Begåvningshandikapp vad är det? Gunnar Kylen föreläser.

Bild på Kylén när han berättar

Detta är en filmad föreläsning från HLS år 1981med docent Gunnar Kylén . Han var verksam vid FUB:s forkningsstiftelse Ala (anpassning till liv och arbete). Stiftelsens mål är att samla och skprida kunskap som gagnar personer med utvecklingsstörning. I denna föreläsningt tar han upp vad begåvning är. Han använder uttrycket begåvningshandikapp, ett begrepp som vi idag ersatt med "personer med utvecklingsstörning". Egentligen såg Gunnar Kylén hela tiden begåvning som en enklare och konkretare verklighetsuppfattning och att handikappet var ett resultat av störningar i miljön.

Han säger i denna föreläsning att begåvningen har tre viktiga funktioner. För det första ordnar den sinnesupplevelser till en verklighetsuppfattning, för det andra vägleder den tankar och handlingar mot ett mål och för det tredje förstår man symboler, man utvecklar ett språk.

Han säger vidare att man lär sig verkligheten genom sinnesupplevelser.  Dessa delar han in i fem olika uppfattningar och ger konkreta exmpel på vad de innebär.

Rumsuppfattning

Tidsuppfattning

Kvalitetsuppfattning

Kvantitetsuppfattning

Orsaksuppfattning

Det genomgående för personer med utvecklingsstörning är att de uppfattar verkligheten konkretare och enklare och i olika grad. Han beskriver hur man förstår sin verklighet på tre olika stadier.

 Presentationen består av två filmer.

Här länkas du till första filmen

Bifogat material: