Varför är det inte längre ett äventyr att läsa läroböcker?

Bild på Monica Reichenberg
Det frågar sig Monica Reichenberg Universitetslektor vid institutionen för pedagogik...

Det frågar sig Monica Reichenberg Universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet.

Informationstäta texter

Informationstäthet är ett utmärkande drag i många läroböcker. (Reichenberg 2000). Författarna har velat få med så mycket fakta som möjligt. Eftersom utrymmet är begränsat, har de varit tvungna att skriva koncentrerat såväl språkligt som innehållsmässigt. Det har bland annat lett till att de undvikit att sätta ut s k bindeord, t ex därför att, för att, mellan meningarna. Då får man kortare meningar, men bindeordens funktion är att knyta samman meningarna och tydliggöra sammanhanget.

Saknas bindeorden får läsaren svårt att se hur saker och ting hänger ihop i texten. Kravet på koncentration har också medfört att mycket i texterna har måst lämnas outsagt. Många tankeled har därför hoppats över. En sådan text ställer stora krav på läsaren eftersom han/hon själv måste fylla i den utelämnade informationen. Det klarar inte alla skolelever och inte andra personer heller för den delen.

Detta och mycket annat tar Monica upp i bifogad text.

 

 

Bifogat material: