Om människors förmågor

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov. Klicka här så beskriver och problematiserar vi det.

Människor har olika förmågor. En del har lätt att hitta i en stad, andra har svårare. En del är bra på att minnas detaljer, andra har svårare för det. En del har lätt att känna igen ansikten, komma ihåg hur ord ser ut, eller att lägga ihop siffror och dra slutsatser. Att bilda sig inre föreställningar, eller att koppla en uppgift till andra iakttagelser och därmed se likheter och olikheter, är också funktioner vi har. Det vi tar upp är främst kognitiva funktioner, alltså sådana som har med vårt tänkande att göra och de skiftar mellan olika människor.

Om man har ordentligt svårt för någon funktion, så kallas det funktionsnedsättning. Sådana kan ofta kompenseras. Många har nedsatt syn och har därför svårt att läsa, se på längre håll, eller att bedöma avstånd. De hindras då av sin nedsättning – det kallas att man har ett funktionshinder. Men det är mycket vanligt att denna typ av nedsättning kompenseras. Den som har det utrustas helt enkelt med glasögon, som slipas utifrån individens specifika behov. På så sätt anpassar vi alltså omgivningen, för dem, så att funktionsnedsättningen inte leder till något funktionshinder.

En nedsatt funktion behöver alltså inte bli hindrande för individen, om samhället (omgivningen) anpassas efter människors olika förmågor. Om man alltså ska skriva en text, eller förmedla ett budskap, om man är webbredaktör, eller om man är researrangör, då bör man utgå från vilka behov och förutsättningar läsaren, mottagaren eller resenären har.

Glasögon anpassas individuellt, men om vi bygger webbsidor eller ordnar betalningssystem för kollektivtrafiken, då är det enda vettiga att bygga systemen så att alla kan ta del av det och komma med på tåget.

Blicken vänds då mot dig som utvecklar produkter och tjänster och mot dig som upphandlar. Hur skicklig är du i ditt jobb? Har du kunskap om hur folk fungerar, som du behöver för att kunna producera och upphandla tillgängliga varor och tjänster? Din viktiga frågan blir då kanske: Hur ska jag tänka för att det jag tar fram, ska bli användbart för alla.  

Grunden är människornas förutsättningar. Att utifrån människors skiftande förmågor finna passande lösningar, med hjälp av den uppsjö tekniker vi idag har till vårt förfogande.

För att hjälpa dig att få den nödvändiga kunskapen om hur vi fungerar publicerar vi här under fliken Människa olika beskrivningar av hur skiftande vi människor faktiskt fungerar.

Synen på människor och deras förutsättningar har skiftat under olika epoker. I dag pratar vi om att inkludera personer med funktionsnedsättningar inom samhällets alla områden. Personerna är inte längre patienter, utan medborgare rätt och slätt. Samtidigt klassificeras människor fortfarande utifrån vilken funktionsnedsättning de har.

Under fliken Synen på människan beskriver vi hur ett modernt och humant perspektiv ser ut

Under Olika förmågor skildrar vi ett antal mänskliga förmågor och eventuella nedsatta förmågor

Under Olika diagnoser beskriver vi vad som kan vara gemensamt för personer i de olika grupperna

I filmen har vi träffat Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap och språk. Med honom resonerat vi om kunskap och alternativa uttrycksformer. Det handlar om de kognitiva och språkliga förmågor vi människor har till vårt förfogande. Förmågor som är viktiga att ta hänsyn till när man vill skapa tillgänglig kommunikation och information.