Fungerande medier stöds av Arvsfonden

Arvsfondens logga
Denna portal har möjliggjorts med medel från Arvsfonden. Vi presenterar olika infallsvinklar på hur medier kan bli tillgängliga.

Portalen är en del i ett större arvsfondsprojekt, där Dyslexiförbundet FMLS, och FUB - för barn och vuxna med utvecklingsstörning, utvecklar kunskapen om mediers tillgänglighet.

Ett åttiotal av Dyslexiförbundets medlemmar skapar material och bygger upp lokala hemsidor på portalen www.dyslexi.org. Den portalen utgår från förbundets målgrupp - personer som har svårt att tillgodogöra sig längre texter på traditionellt sätt trots normal intellektuell förmåga i övrigt. Ett motsvarande projekt - www.fubkoll.se - drivs av Rikdsförbundet FUB. Den portalen vänder sig till dem som har intellektuella svårigheter och inte kan läsa. Syftet med de två projekten är att utforska vad de två målgrupperna har för behov, hur mycket som går att lösa för båda grupperna gemensamt på ett övergripande sätt, och vad som skiljer i behoven.

Vi som tagit initiativet till www.fungerandemedier.se och nämnda projekt samarbetar också med andra och vi vill engagera fler. Att ställa sig bakom portalen innebär att man ställer upp bakom syftet att förmedla kunskap om språk och kognition i förhållande till olika medier. Vad som lyfts fram är värdet av det multimodala (=användandet av flera medieformer samtidigt.) Att ställa sig bakom innebär också att man efter egen förmåga gärna påverkar portalens innehåll genom att bidra med material och åsikter baserat på den egna målgruppens behov och förutsättningar.

Det finns också möjligheter att diskutera portalens syfte och framtid. Mediaportalerna www.dyslexi.org och www.funbkoll.se, liksom den här portalen, byggs upp så att du ska kunna ta del av det via dator, TV och mobil. Det är därmed nyskapande och utvecklingen kan du följa genom att återkomma med jämna mellanrum.

Utan Arvsfondens stöd skulle detta arbete inte kunna utföras och portalen www.fungerandemedier.se skulle inte finnas.

Allmänna Arvsfonden finner du här.