Mittuniversitetets webbplats - Läsa & skriva

Bild på webbsidan
Webbplatsen Läsa & skriva är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Vårt fokus är på barns tidiga språk- samt läs- och skrivutveckling och vi vänder oss företrädesvis till dig som arbetar i förskoleklass och/eller i skolår 1-5. Mycket av materialet passar dock även dig som studerar på lärarutbildningen eller är förälder och vill veta mer om barns tidiga läs- och skrivutveckling.

Vi hoppas att denna webbplats skall fungera som en källa att ösa ur för din egen och din skolas kompetensutveckling samt ge inspiration till hur barns lärandemiljö kan förbättras. På webbplatsen kommer du att kunna läsa mera om teorier kring barns skriftspråkliga utveckling och om didaktik för att underlätta barns lärande med avseende på läsning och skrivning. I olika filmer kommer du också att få se och höra barn, lärare och forskare som på olika sätt åskådliggör och kommenterar den tidiga läs- och skrivutvecklingen.

Webbplatsen är upplagd så att den är uppdelad i olika områden, vilka framkommer av huvudrubrikerna överst på sidan. Tillsammans utgör dessa en helhet. Det finns även en studieguide med förslag på hur man med utgångspunkt i sin egen verksamhet och i materialet på webben kan arbeta med olika teman.

 Beök webbplasten Läsa & skriva

Länkar: