Helhetssyn på människan

Ingressbild med text
Den här skriften som Gunnar Kylén kallar "Helhetssyn på människan" gavs ut första gången 1979. Den ligger här i sin helhet, som ett läsbart dokument.

Gunnar Kylén använder ordet begåvningshandikappade, ett uttryck som idag ersatts med personer med utvecklingsstörning. Han presenterar en helhetssyn på människan som kan liknas vid ICF, internationell klassifikation av funktionstillstånd. Människan deltar med hela sin personlighet i ett samspel med miljön.

Utveckling av känslor, sociala färdigheter och intellektuell förmåga hänger nära samman. Varje ny situation som en människa kommer i, varje ny uppgift hon ställs inför och på det sätt vilket det sker, får konsekvenser för kunskaper och begreppsbildning. Det ger också människan kunskaper om sig själv som individ.

Meningen är att vi ska skaffa oss en helhetsbild av den förståndshandikappade och då måste vi ha ett mönster att gå efter. Ett sådant mönster, eller schema, har utarbetats vid ALA. Schemat omfattar dels en beskrivning av personen, dels en beskrivning av miljön. Sist i schemat tas samspelet mellan person och miljö upp.

Avsikten med schemat är att vi bättre ska förstå gravt förståndshandikappade och vår roll i deras liv. Schemat hjälper oss att strukturera vår planering samt att finna åtgärder som förbättrar den förståndshandikappades miljö och ökar hans förmåga att utvecklas.

Bifogat material: 
Länkar: