Se och hörböcker

Specialpedagogen Anita Hildén har undersökt möjligheten att läsa och att lära sig läsa med hjälp av e-böcker i Daisy-format med både text och ljud.

Elever i åldern 7 till 15 år som går i skolor i Lidingö stad har läst böcker i DAISY text och ljud. Varje titel har testats av 10 barn och 10 lärare. De besvarade en enkät efter att de läst varje bok.

Böckerna har lästs med läsprogrammet Amis som installerats i Lidingö stads nätverk för skolprogram. Programmet har i stort sett fungerat bra tekniskt och eleverna har lätt kunna förstå och använda programmet. En av böckerna som kunde läsas i två hastigheter testades även i programmet EasyReader.

Eleverna var vana att använda dator men ovana vid att läsa talböcker. För de flesta elever var detta deras första möte med en talbok. Eleverna i särskolan hade däremot läst enstaka talböcker tidigare.

Lärarna valde ut böcker i förhållande till elevernas ålder. Böckerna innehöll bilder och eleverna tyckte att bilderna gjorde det blev roligare och lättare att förstå innehållet i boken.

Textstorleken kunde förstoras och det var något som de flesta elever gjorde. Texten markerades när den lästes upp. Lärare och elever svarade att det många gånger blev lättare att läsa på detta sätt jämfört med en tryckt bok.Eever och lärare menade också att de kunde läsa böcker med svårare textinnehåll när de läste en bok med DAISY text och ljud.

De flesta elever ville fortsätta att läsa böcker på det här sättet och samtliga lärare svarade att de ville fortsätta att använda DAISY text och ljud i sin undervisning.

Bifogat material: 
Länkar: