Studietillfälle 2

ADHD - lycka och förbannelse. Här berättar Anita Hildén, pedagog i Begripsam. Laleh Zarei och andra deltagare delar med sig av sina erfarenheter av att ha ADHD.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förkortas NPF och är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Gemensamt är att det har att göra med hjärnan och hjärnans sätt att fungera. NPF syns inte men konsekvenserna av funktionsnedsättningarna kan vara väl så synliga. Till NPF hör ADHD, (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och ADD.

ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Svårighetsgraden och typen av problem varierar från person till person. En person som har svårigheter med att fokusera och bibehålla uppmärksamheten, men inte är hyperaktiv får diagnostisen ADD.

Hos personer med ADHD/ADD förekommer ibland även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom tal- och språkstörningar, Tourettes syndrom-, Asperger- och/eller tvångssyndrom. Dyslexi och dyskalkyli är inte heller ovanligt i kombination med ADHD/ADD.

Kärnsymptomen vid ADHD/ADD är bristande förmåga att bibehålla uppmärksamhet,.Vid ADHD även bristande impulskontroll och överaktivitet. Symptomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD/ADD är en vanlig funktionsnedsättning, cirka fem procent av alla skolbarn har det och funktionsnedsättningen finns kvar i vuxen ålder, även om många hittar strategier och sätt att hantera sina svårigheter så att de inte är lika tydliga för omgivningen.

Symtom på ADHD/ADD

Uppmärksamhet

Uppmärksamhetsproblem innebär att man har svårigheter att rikta, bibehålla och även skifta uppmärksamheten mellan olika uppgifter. Den som har ADHD/ADD kan få höra att han/hon har koncentrationssvårigheter, är slarvig, glömsk eller lättstörd. Svårigheten att bibehålla uppmärksamheten medför att många lätt blir uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är särskilt intresserade av.

Om intresset för en uppgift är stark, blir det lättare att upprätthålla den motivation som krävs för att hålla ovidkommande intryck stången. Detta gäller alla människor men i högre grad hos någon med ADHD/ ADD. En person med ADHD kan växla mellan att vara hyperfokuserad på en uppgift och släppa allt annat för att gå upp i en annan uppgift. Personen kan lätt bli distraherad och helt tappa tråden i det som han/hon håller på med. En person kan till exempel byta fokus mitt i ett samtal och nya intryck kan få honom/ henne att plötsligt byta aktivitet utan att slutföra det som pågick.

Korta arbetspass kan göra det lättare att orka prestera och upprätthålla uppmärksamheten. I Begripsamprojektet lärde vi oss att det bör vara en bensträckare efter cirka 30 minuter. En av svårigheterna när man har ADHD/ADD är den bristande förmågan att visualisera de olika steg som behöver tas för att nå ”ända fram”. Många personer kan därför behöva variation i studieuppgifterna. Att bryta ner arbetet i mindre delar och ge positiv förstärkning, kan därför öka chanserna för en person att faktiskt avsluta sitt arbete.

Bristande impulskontroll

Impulsiviteten kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner. Man kan försämrad förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer, som kräver reflektion och eftertanke. I studiesituationer kan det hända att en person inte tänker sig för utan svarar utan att ha fått frågan eller avbryter mitt i lärarens/studieledarens presentation.

Överaktivitet

Överaktivitet handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Man tror idag att den ojämna tillförseln av signalsubstanser gör att hjärnan får svårt att bibehålla sin vakenhet. En person som är påfallande rastlös, pillar med saker, gungar på stolen, lämnar sin plats, kan i själva verket göra sitt bästa för att hålla sig vaken. Många med ADHD vittnar om att de måste röra på sig annars känns det som att de kommer att somna.

Överaktiviteten både ger och tar energi på ett inte alltid förfinat sätt och kan upplevas som störande för omgivningen. En elevs svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Vid insomning på kvällen kan överaktiviteten leda till sömnproblem som i sin tur resulterar i att personen fått för lite sömn. I studiemiljön kan det vara klokt att använda hjälpmedel, exempelvis anpassade sittunderlag och taktila hjälpmedel att hålla i händerna.

Kognitiva svårigheter

Kognitiva svårigheter kan beskrivas som tankeförloppsstörningar. De vanligaste kognitiva störningarna är störningar i exekutiva funktioner vilket medför stora svårigheter i studier. Vi kan se det som störningar i förmågan att ta initiativ och komma igång med en uppgift. Att förstå orsak/verkan och stanna upp och reflektera över konsekvenserna av ett handlande. Att ha en förmåga att minnas bakåt och föreställa sig framtiden. Svårigheter med att ha svag tids- uppfattning kan leda till försämrad planerings- och organisationsförmåga samt förmåga till automatiskt agerande.

Personer med kognitiva svårigheter kan också få svårigheter med att skapa struktur i vardagen, att motivera sig själv och att rikta sin uppmärksamhet.

”Den ojämna utvecklingen av de exekutiva funktionerna, att styra sig själv, ligger till grund för många av problemen med ADHD. De exekutiva funktionerna kan delas upp på följande sätt:

1. Inhibition: Förmågan att stanna upp och hålla tillbaka sitt tänkande eller beteende.

2. Självreflektion: Förmågan att bli medveten om sig själv och sitt beteende.

3. Tidsresor i tanken: förmågan att minnas bakåt och föreställa sig framtiden.

4. Prata med sig själv: Förmågan att ha en inre dialog.

5. Hålla koll på känslor: Förmågan att inte låta känslorna gå överstyr.

6. Tankens lekplats: Förmågan att bygga upp modeller och simuleringar.”

(Ransch m.fl. 2013)

 

Perception

Information inhämtas från omgivningen och genom våra sinnen bearbetar och tolkar hjärnan informationen för att sedan handla utifrån detta (perception). Om hjärnan har begränsningar när den ska organisera och bearbeta sinnesintryck får man ”fel” information vilket gör att tolkningar av sinnesintryck blir annorlunda vilket kan försätta personen i svåra situationer.

Många personer med ADHD/ADD beskriver problem med röriga och stökiga miljöer under sina studier. Detta gäller såväl ljud och ljus som rörelser. Skrap från stolar, andra personers prat eller något som rör sig utanför fönstret kan medföra att förmågan att ta in det läraren förmedlar reduceras. Det kan också vara väggar med affischer, störande dekorationer eller onödigt stark belysning. De kan ha svårt att automatiskt sortera bort sinnesintryck och koncentrera sig på undervisningens innehåll. En avskalad miljö med minskad mängd sinnesintryck och en liten undervisningsgrupp kan underlätta mycket.

Alternativa verktyg

Tidigare kallade man de tekniska verktygen för kompensatoriska hjälpmedel eller alternativa verktyg, men uttrycket som används idag är mestadels alternativa läromedel. Ändringen har kommit dels på grund av att uttrycket kompensation setts som något negativt och dels för att verktygen mer och mer är produkter som alla använder och ger alternativa möjligheter att lösa en uppgift. Möjligheten att söka på internet trots att man stavar fel har förenklats med Googles fråga ”menade du...” och för översättningar mellan olika språk används Google Translate. Smarta telefoner erbjuder ett flertal applikationer, så kallade appar, som förenklar studier.

Hjälpmedel som är personligt anpassade lånas ut av vissa landsting, till personer som har behov av det för att kunna delta i studier.

Personer med ADHD/ADD måste få hela sin studiesituation anpassad för att ges möjlighet till delaktighet utifrån egna förutsättningar. Det handlar om situationer där han eller hon ska ta ansvar för att passa tider, hitta rätt lokal och ta med sig rätt material. Det handlar också om att fungera i sociala situationer och samtidigt ta till sig en mängd information. Ofta kan en studiekamrat vara till stor hjälp genom att till exempel påminna inför studietillfället och kanske hålla sällskap till lokalen.

Här nedanför finns resten av studiematerialet.

Relaterade artiklar: