Funktionsnedsättning - för likvärdighet

Följande film redogör för hur det är att ha olika typer av funktionsnedsättning.

Filmen är gjord av Skolveket och riktar sig främst till skolledare i den svenska skolan. Den visar att det fortfarande återstår väldigt mycket att göra, för att elever med funktionsnedsättning i den svenska skolan ska få en likvärdig skolgång.

I filmen används två begrepp: Funktionshinder och funktionsnedsättningFunktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionsnedsättning definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Exempel: En elev kan ha en funktionsnedsättning i form av sämre hörsel och använder hörhjälpmedel i klassrummet. I ett klassrum utan hörhjälpmedel blir det ett funktionshinder. Lektionen därefter när hörhjälpmedlet är inkopplat finns inget funktionshinder. Eleven har dock fortfarande en funktionsnedsättning men klassrummet begränsar inte längre eleven.

Filmen ingår i "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 - 2016".Strategin är en följd av Europeiska rådets beslutade strategi: "Europa 2020 - en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla".