Studietillfälle 4

Dyslexi handlar om språket och det är stor skillnad på det muntliga och det skriftliga språket, menar Torbjörn Lundgren som berättar med om det i denna film.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är betydligt vanligare än dyslexi.

En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text.

Dyslexi

Dyslexi har neurologisk bakgrund och är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska. (fonologi avser språkets ljudmässiga form). Att ha brister i den fonologisk medvetenhet kan leda till svårighet att koppla samman språkljud med bokstäver. Det i sin tur kan leda till svårighet att avkoda och/eller stava ord.

Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Det i sin tur kan leda till svårigheter med läsförståelse vilket i sin tur kan leda till begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden.

 Dyslexin kan också komma visa sig genom dålig stavning. Även om läsningen efter hand blir acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblemen

Dyslexi är ärftligt vilket innebär att man kan ärva de genetiska förutsättningarna för att utveckla dyslexi. Det är en dold funktionsnedsättning som kan bli ett handikapp om man inte får rätt bemötande. Till stor del kan svårigheterna överbryggas om man tidigt sätter in rätt hjälp.

Hur dyslexi uttrycker sig

 Dyslexi kan vara mycket olika från person till person. En del har svårt att läsa och skriva och fram allt att stava. Man tappar bokstäver i slutet av ord, kastar om vissa bokstäver och vissa siffror. Man kan se svårigheter med dubbelteckning.

När man har svårt att läsa så tycker många att det är pinsamt och jobbigt att läsa högt inför andra. Man uttalar vissa ord fel och artikulerar kanske dåligt. Det kan leda till dåligt självförtroende och att man undviker situationer med läsning.

Andra med dyslexi läser (avkodar) ganska bra men har stora problem med läsförståelse.  Många som läser långsamt uttrycker att avkodningen tar all energi och att innehållet går förlorat. Andra läser alltför fort och gissar. De måste många gånger stanna upp och läsa om när innehållet blir obegripligt. Att få höra en text bli uppläst ökar förståelsen väsentligt.

En del unga har svårt att lära in alfabetets bokstäver, årets månader i rätt ordning och att använda multiplikationstabellen. Några kan ha svårt med riktningarna höger och vänster samt tid och datum.

Minnet kan ibland vara begränsat och det kan leda till att det är svårt att upprepa och uppfatta långa ord. Det kan också leda till att man glömmer prickar och ringar över vokaler.

Stöd för svårigheter

Elever med läs- och skrivsvårighet/dyslexi behöver upptäckas tidigt och få stöd i skolan. De behöver få träning men framför allt lära sig att använda anpassningar och alternativa verktyg.

Med verktygen kan man ha möjlighet att tala in text i stället för att skriva, eller att skriva och samtidigt höra texten uppläst.

I stället för att enbart läsa med ögonen kan man få texten uppläst med en markör som följer textraderna. Längre texter som läroböcker och skönlitteratur finns inlästa. All skönlitteratur och många faktaböcker finns inlästa och kallas talböcker. De lånas kostnadsfritt via bibliotek och är en rättighet för personer med lässvårigheter.

För att underlätta och kunna kontrollera stavning finns rättstavningsprogram på svenska och många andra språk. De fungerar parallellt med ett skrivprogram.

Till surfplattor och smarta telefoner finns det många av funktioner och appar som underlättar läsande och skrivande. samt inlärning av nya kunskaper.

Med tidig upptäckt att man har dyslexi, ett bra stöd och anpassningar i skola och arbetsliv leder till att det kan gå hur bra som helst både i skolan och arbetslivet.

länkar till vår hemsida http://www.dyslexi.org/skrivknuten-info-rad-och-stod

Relaterade artiklar: