Lätta och svåra texter – Läsbarhet

Man grubblar över en text
Det har gjorts många ansträngningar att komma till rätta med krångliga texter. På 1960-talet...

Det har gjorts många ansträngningar att komma till rätta med krångliga texter. På 1960-talet uppfanns mätmetoden LIX. Margareta Westman gör i denna artikel en kritisk granskning. istället för att bygga mätmetoder "på statistiska beräkningar som grundar sig på otillåtligt grova mått, borde vi kanske ändå ta till vara den insikt i språkets byggnad och funktion som faktiskt finns tillgänglig.

En någorlunda pålitlig metod måste föregås av omfattande undersökningar av ords och ordformers och satsstrukturers frekvenser, kort sagt av skilda språkmönster. Först på den grunden kan någon meningsfull statistik göras upp." menar hon.

Margareta Westman var professor i svenska och föreståndare för Svenska språknämnden från 1985 till sin bortgång år 2000. Denna text publicerades första gången i tidskriften Språkvård 1969 och senare i boken Språkets myller (Norstedts ordbok). Hennes efterträdare som föreståndare för Språknämnden, Olle Josephson, samlade där ett antal av de artiklar hon skrivit. www.fungerandemedier.se publicerar texten med godkännande av redaktionen för Språkvård och Norstedts ordbok.

Bifogat material: